DataFeed Blog

Privacy Policy

This policy applies to all information collected or submitted on DataFeed’s website and our apps for iPhone/ Android and any other devices and platforms.

Important!

If you want to delete your DataFeed app account, please go to Menu/Account page in mobile app, and click on "Delet...

DataFeed Tool Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

This documentation is for Windows utility app (which feeds only Vietnam stock data for AmiBroker, MT4, no signals). Ignore this section if you use mobile app with trade signals.

System requiremens/ Yêu cầu hệ thống

DataFeed Tool runs in any PC wi...

Các bạn đọc bài này hẳn đều biết câu nói bất hủ của Warren Buffett: “Hãy mua khi người khác sợ hãi và hãy bán khi người khác tham lam”. Một câu nói rất hay, nhưng rất tiếc Warren Buffett không đề cập đến việc đo lường độ sợ hãi và lòng tham. Sự sợ hãi và lòng tham luôn hiện hữu trên thị trường hàng...

User-defined alerts FAQ

Why user-defined alerts?

User-defined alerts are totally different then trade signals from AI server. This feature allows you to setup alerts based on your own rules, DataFeed server will send you push notifications when condition met. You no longer have to monitor market...

Sử dụng cảnh báo FAQ

Tại sao sử dụng cảnh báo do người dùng tự thiết lập?

Xin lưu ý cảnh báo do người dùng tự thiết lập hoàn toàn khác tín hiệu mua bán từ máy chủ AI. Đây là các cảnh báo được thiết lập theo các quy tắc của riêng bạn, máy chủ DataFeed sẽ gửi push notifications khi điều kiện được...