DataFeed Blog

User-defined alerts FAQ

Why user-defined alerts?

User-defined alerts are totally different then trade signals from AI server. This feature allows you to setup alerts based on your own rules, DataFeed server will send you push notifications when condition met. You no longer have to monitor market...

Sử dụng cảnh báo FAQ

Tại sao sử dụng cảnh báo do người dùng tự thiết lập?

Xin lưu ý cảnh báo do người dùng tự thiết lập hoàn toàn khác tín hiệu mua bán từ máy chủ AI. Đây là các cảnh báo được thiết lập theo các quy tắc của riêng bạn, máy chủ DataFeed sẽ gửi push notifications khi điều kiện được...

Trade Signals Frequently Asked Questions

Trade signals timing?

Be careful with trade signals generated near/ at begining of Frankfurt/ New York session. Most of bulltrap happen at that time. Market tends to be very volatile when trading begins. Actually even market makers are clueless about whet...

Các câu hỏi thường gặp về tín hiệu mua bán

DataFeed sinh ra tín hiệu như thế nào?

Máy chủ AI của DataFeed phân tích dữ liệu thị trường trong thời gian thực và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tình hình thị trường thuận lợi nhất. Khi máy chủ AI xác định sẽ có chù kỳ đi lên, máy chủ sẽ gửi tín hiệu m...

Terms of Services

Your affirmative act of using our website located at datafeed.sqlite-crypt.com or app ("DataFeed") signifies that you agree to the following terms and conditions of use ("Terms of Services"). If you do not agree, do not use DataFeed.

Changes to the terms of services

We may...